การทำความเข้าใจผู้ใช้งาน Understanding users

การทำความเข้าใจผู้ใช้งาน Understanding users

ตามกระบวนการของการออกแบบโดยการให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานหรือมนุษย์เป็นลำดับแรกHuman-centered Design และ กระบวนการออกแบบความคิด DesignThinking การเข้าถึง และการเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้งานการออกแบบมีความสำคัญมากดังนั้นเราสามารถเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานได้หลากหลายวิธีวิธีที่นิยมใช้กันมากจะประกอบด้วย การทำ EmpathyMapping และ การทำ Persona

1. Empathy Map การใช้แผนภาพใจเขาใจเรา

แผนภาพ Empathy Map คือเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เริ่มต้นด้วยการมองเห็นอย่างที่เขามองเห็น ได้ยินอย่างที่เขาได้ยิน คิดและรู้สึกอย่างที่เขาคิดและรู้สึก และสุดท้ายคือทำความเข้าใจสิ่งที่เขาเจ็บปวดและยินดี

แผนภาพใจเขาใจเรา Empathy Map เป็นการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานโดยการสอบถามข้อมูล (Interview) แล้วนำข้อมูลที่ได้ ทำการกรอกข้อมูลต่างๆลงในแผนผัง Empathy Mapping ข้อมูลที่ได้นี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจผู้ใช้งานมากขึ้นและสามารถออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับตัวตนของเค้าได้มากที่สุดถ้าเราต้องออกแบบให้กับกลุ่มผู้ใช้งานที่มากกว่าหนึ่งคนการเก็บข้อมูลนี้สามารถใช้สอบถามได้กับหลายคน หรือจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำผลที่ได้มาหารูปแบบ (Pattern) ที่คล้ายคลึงกัน และสรุปเป็นทิศทางในการออกแบบต่อไป

รูปที่1. แผนผังใจเขาใจเรา โหลด PDF

ตัวอย่างความหมายของแต่ละช่องของแผนผังใจเขาใจเรา

รูปที่2. แผนผังใจเขาใจเรา และความหมายแต่ละช่อง

ตัวอย่างการสอบถามผู้ใช้งาน User เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมแอร์

รูปที่3. แผนผังใจเขาใจเรา ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

2. Persona การใช้ตารางเพอโซน่า

ตารางเพอโซน่า (Persona) คือการเก็บข้อมูล และสร้างตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อในคนในทีมนักออกแบบตัดสินใจโดยไม่นำเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักแต่ให้คำนึงผู้ใช้เป็นหลัก

รูปที่4. ตารางเพอโซน่า ตารางข้อมูลตัวแทนของกลุ่ม
โหลด PDF

Technopreneur UX / UI Workshop, Bank of Ayudhya
รูปที่5. ตัวอย่างตารางเพอโซน่า ตารางข้อมูลตัวแทนของกลุ่ม

การกรอกข้อมูลตาราง Persona เริ่มต้นด้วยการบันทึกชื่อตัวแทนกลุ่มควรใส่รูปผู้นั้นด้วยเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพว่ากลุ่มตัวแทนนี้มีหน้าตาการแต่งตัว เป็นเช่นไรควรกรอกข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อช่วยให้นักออกแบบมีข้อมูลรอบด้านในการออกแบบภายหลัง

อ้างอิง References

เขียนโดย

profile5

อ.พฤทธิ์ พุฒจร
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Google Scholar: https://scholar.google.co.th/citations?user=TPJONrYAAAAJ&hl=en
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Pruet_Putjorn